turcja

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

W sklepie internetowym www.mamodalekojeszcze.pl/sklep możliwy jest zakup różnego rodzaju materiałów cyfrowych i produktów fizycznych. 

Autorką bloga www.mamodlakojeszcze.pl jest Aleksandra Malicka, która jest odpowiedzialna za obsługę sklepu internetowego i prowadzi działalność nieewidencjonowaną na podstawie obowiązującego prawa.

Drogi czytelniku, poniżej znajdziesz regulamin, gdzie zostały zawarte informacje o tym jak złożyć zamówienie, zawrzeć umowę, informacje o płatnościach czy reklamacjach.

W razie pytań napisz wiadomość do mnie na adres e-mail: [email protected]

§ 1

DEFINICJE

Na potrzeby regulaminu poniższe pojęcia zyskują następujące znaczenie:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna
 2. Regulamin – regulamin dostępny pod adresem: https://www.mamodalekojeszcze.pl/regulamin-sprzedazy
 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://www.mamodalekojeszcze.pl/sklep
 4. Sprzedawca – Aleksandra Malicka
 5. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Aleksandra Malicka, Adres e-mail: [email protected]

§ 3

POSTANOWIENIA

 1. Poprzez Sklep, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży treści cyfrowych w postaci e-booków, materiałów video stworzonych na zlecenie Kupującego oraz zdjęć cyfrowych oraz produktów fizycznych dostępnych w Sklepie. 
 2. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa Kupującego i Sprzedawcy.
 3. Aby korzystać ze Sklepu i treści cyfrowych wystarczające są:
 • dostęp do internetu
 • standardowy system operacyjny
 • przeglądarka internetowa
 • przeglądarka plików .pdf
 • poprawny adres e-mail

W sytuacji, gdzie treści cyfrowe wymagają dodatkowych warunków technicznych, wymagania te będą opisane w Sklepie.

 1. Wszystkie ceny produktów na stronie Sklepu podane są w cenach brutto.
 2. Cena całkowita zamówienia składa się w Sklepie z ceny za towar oraz kosztów dostawy w przypadku produktów fizycznych.

§ 4

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Poprzez Sklep, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie poprzez zawarcie ze Sprzedawcą umowy.
 3. Możliwe jest zapisanie się do newslettera przy zakupie produktów w Sklepie, jeśli Kupujący tak zadecyduje. Dzięki temu Sprzedający będzie miał możliwość wysyłania Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o produktach, promocjach i usługach. Zapis do newslettera jest dobrowolny i odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza oraz zaznaczenie odpowiedniej zgody. Kupujący może zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji w wiadomości w ramach newslettera.
 4. Usługi umowy sprzedaży, umowy o dostarczeniu treści cyfrowych zawierane są za pośrednictwem Sklepu i i są odpłatne, chyba że Sprzedający zadecyduje inaczej.
 5. Sprzedający podejmuje środki techniczne w celu zabezpieczenia pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione w celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu.
 6. Kupujący powinien poinformować o przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Sprzedającego oraz o problemach z nim związanych w trakcie kupowania produktów w Sklepie.
 7. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłosić na adres e-mail: [email protected]. W reklamacji Kupujący powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia błędu związanego ze Sklepem. Reklamacje będą rozpatrywane do 30 dni od otrzymania reklamacji. Sprzedawca informuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji na podany adres e-mail.
 8. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący: za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, paczkomatów InPost, drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych.

§ 5

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Treści dostępne na stronie Sklepu oraz blogu www.mamodalekojeszcze.pl, a także treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną. 

§ 6

ZAMÓWIENIE

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe przez wypełnienie formularza zamówienia po dodaniu produktu do koszyka w Sklepie. Aby zrealizować zamówienie, konieczne jest podanie danych do realizacji zamówienia. Na etapie płatności należy zaakceptować Regulamin, z którym Kupujący powinien się zapoznać. 
 2. Składanie zamówienia kończy się po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, który oznacza także iż Kupujący chce zawrzeć ze Sprzedawcą umowę zakupu: umowę sprzedaży w przypadku produktów fizycznych lub umowę o dostarczeniu treści cyfrowych (video, ebook, zdjęcia cyfrowe) w przypadku produktów elektronicznych. Jeśli Kupujący dokonuje zakupu różnego rodzaju produktów, składa zamówienie co prowadzi do zawarcia różnego rodzaju umów. 
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez operatora płatności elektronicznych. Jeśli Kupujący finalizuje zamówienie poprzez przelew bankowy, zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy.
 4. Dane w formularzu powinny być prawdziwe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedający może wstrzymać realizację zamówienia, jeśli dane podane w zamówieniu budzą wątpliwości. Kupujący zostanie poinformowany o tym poprzez pocztę elektroniczną. Kupujący powinien wyjaśnić wszelkie okoliczności z tym związane w celu realizacji zamówienia. W przypadku braku poprawnych danych, Sprzedawca udzieli odpowiedzi po wcześniejszym kontakcie od Kupującego.
 5. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania prawdziwości danych, a Kupujący oświadcza, że dane podane w zamówieniu są prawdziwe.

§ 7

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Dostępne sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane podczas składania zamówienia. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Sprzedawca ma prawo podzielić zamówienie na kilka przesyłek bez ponoszenia kosztów przez Kupującego
 2. Faktura zostanie dostarczona Kupującemu drogą elektroniczną.
 3. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez Blue Media z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

§ 8

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie jest realizowane poprzez podanie adresu e-mail przez Kupującego w formularzu zamówienia. Wiadomość e-mail zawiera instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do produktów elektronicznych.
 2. Zamówienie z produktami fizycznymi polega na wysłaniu i dostawie do Kupującego paczki zgodnie z wybraną formą na adres wpisany w formularzu zamówienia.
 3. Zamówienie jest zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego.
 4. Czas realizacji jest zależny od przewoźnika. Zamówione produkty fizyczne zostają wysłane Konsumentowi maksymalnie do 30 dni, chyba że Sprzedający w opisie produktu zaznaczy inaczej. Zamówienia video realizowane są po indywidualnym uzgodnieniu z Kupującym.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przesyłki w paczkomacie, od kuriera w podanym przez przewoźnika terminie.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość ze Sprzedawcą ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionych produktów fizycznych.

2. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy dotyczącej treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Kupujący akceptuje ten wymóg kupując treści cyfrowe. Kupujący traci prawo do odstąpienia umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Świadczenie dostarczenia treści cyfrowej  zostało dopełnione w momencie wysłania Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją do pobrania treści cyfrowych.

4.Aby odstąpić od umowy Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu drogą mailową na adres: [email protected] Nie jest w tym celu wymagany formularz.

5. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy w terminie do 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

6. Kupujący zwraca rzeczy do Sprzedającego na własny koszt, ale Sprzedający zwraca Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności do 14 dni od otrzymania zwracanego produktu. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takich samych narzędzi płatniczych jakie zostały użyte przez Kupującego. Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu.

7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będący wynikiem zniszczenia, korzystania i uszkodzenia.

8. Sprzedawca dostarczy Kupującemu produkt i treść wolną od wad.

9. Jeśli sprzedawany produkt jest wadliwy, Kupujący natychmiast powinien poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniach, wysyłając maila na adres: [email protected]. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w ciągu 14 dni od doręczenia mu reklamacji.

10.Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 10

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Wykaz Inspektoratów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 11

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIE

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • identyfikacja klienta powracającego– art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3.Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro         rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.

 4.Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego MailChimp, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych w USA. Dostawca systemu MailChimp gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy zgodności (Tarcza Prywatności).

5. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej. Kupujący może się domagać usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.

6. Kupujący ma prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.

8. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.mamodalekojeszcze.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12

ZASTRZEŻENIA

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmieniania ofert i promocji w Sklepie. 
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Regulamin obowiązujący to Regulamin w dniu zawarcia umowy ze Sprzedającym. 
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2022 roku. Wszystkie nowe i poprzednie wersje Regulaminu dostępne będą w formacie .pdf w tym samym miejscu.
alt
Mamo daleko jeszcze? – Travelling & Parenting blog

Powstał z pasji do podróżowania i pokazywania najpiękniejszych miejsc w Polsce i zagranicą z dwójką słodkich urwisów. Obserwuj i bądź na bieżąco!

Obserwuj mnie na